Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUAN HỌ

(tên gọi đầy đủ: quan họ Bắc Ninh), tên gọi lối hát trữ tình đối đáp nam nữ nhân danh việc kết nghĩa giữa hai hoặc ba làng. Lối hát này phổ biến ở 49 làng thuộc tỉnh Bắc Ninh. Những người tham gia hát gọi là “liền anh, liền chị”, có phân thứ bậc “anh Hai, anh Ba...” và “chị Hai, chị Ba...”. Họ họp thành nhóm gọi là “Nhóm QH”. Nhóm QH nam gồm các liền anh, nhóm QH nữ gồm các liền chị. Nhóm QH nam làng này hát với nhóm QH nữ làng kia. Khi hát, một đôi nam hát với một đôi nữ. Trong mỗi đôi, một người hát chính một người hát phụ. Việc hát thi, lấy đối giọng làm tiêu chuẩn đánh giá hơn thua. Một cuộc hát QH gồm ba phần lớn: hát các giọng lề lối (có khoảng mười bài); hát các giọng vặt (có khoảng trên hai trăm bài); hát các giọng giã bạn (có khoảng năm bài).