Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2025 thực hiện theo phương thức tổ chức tuyển chọn

25/05/2024

Cổng thông tin điện tử Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam trân trọng đăng tải Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2025 thực hiện theo phương thức tổ chức tuyển chọn cụ thể như sau: 
https://drive.google.com/drive/folders/1iXVBrGjjo5PUMW6q1gEt6UIz4Wngt-1Z
(Theo file đính kèm)
Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo danh mục đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2025 ngày 24 tháng 05 năm 2024 của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.
(https://drive.google.com/file/d/1kNFOj6BZ4Nxc-w5bVBywAgj-drGD5mwg/view)

2. Quyết định số 24/QĐ-TĐHBKTVN về việc ban hành danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở theo kế hoạch khoa học năm 2025 và phương thức tổ chức thực hiện, kèm danh mục đề xuất tuyển chọn file PDF.
(https://drive.google.com/file/d/134pRpbmJfCI5__LWsRuTXaI-nf3SvCuH/view)

VŨ NGỌC HÀ