Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

29/02/2024
Chiều ngày 28/2/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) tổ chức quán triệt nội dung 02 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Chiều ngày 28/2/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) tổ chức quán triệt nội dung 02 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VOV

Hội nghị quán triệt nội dung 2 cuốn sách của Tổng Bí thư được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối tới 416 điểm cầu các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối với sự tham gia của 18.319 đảng viên. Dự và chủ trì tại điểm cầu Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) có đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Viện Hàn lâm. Theo đó, các đồng chí lãnh đạo, đảng ủy viên Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, cấp ủy Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham dự trực tuyến tại đơn vị. Tại Hội nghị, các đảng viên đã được lắng nghe Đại sư, TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao giới thiệu cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điểm cầu Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Cuốn sách là công trình đầu tiên mang tính hệ thống, tập hợp những phát biểu và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao. Các bài viết được tập hợp trong cuốn sách đã thể hiện một cách cụ thể, sâu sắc và sinh động sự đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư trên nhiều cương vị khác nhau trước đây và với cương vị là lãnh đạo cao nhất của Đảng ta hiện nay trong việc xây dựng và phát triển đường lối đối ngoại của Việt Nam. Đồng thời, khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đối với công tác đối ngoại trên cả ba trụ cột: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, được thực hiện trong suốt 20 năm qua. Đặc biệt, tại cuốn sách và tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 (12/2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết hình tượng “cây tre Việt Nam” trong cuốn sách, đó là “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”. Theo đó, nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại, ngoại giao sẽ giúp các ban, bộ, ngành, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, chính quyền địa phương; các cơ quan làm công tác đối ngoại, ngoại giao, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ đối ngoại, ngoại giao.

Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao giới thiệu cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung, cuốn sách của Tổng Bí thư đã đúc kết những tư tưởng cốt lõi của đối ngoại, ngoai giao Việt Nam; hình thành nên trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh đặc sắc mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Đây là nguồn tài liệu tham khảo rất có giá trị cho những ai muốn tìm hiểu về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giới thiệu chuyên đề về nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ra ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách đã hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân nắm vững triển khai hiệu quả công tác quan trọng này. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về đại đoàn kết toàn dân tộc, vấn đề được xác định là đường lối chiến lược của Đảng ta, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ra ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn của cuốn sách. Theo đó đã bổ sung, nâng tầm lý luận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được nghiên cứu, phân tích sâu sắc, tập hợp tư liệu, hình ảnh, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, quần chúng và các tầng lớp trong xã hội. Qua đó thể hiện tầm nhìn sâu rộng, biện chứng về đại đoàn kết toàn dân tộc, theo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã điểm lại những nội dung cốt lõi trong hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu. Đồng chí nhấn mạnh, đây là hai cuốn sách hết sức quan trọng và đầy tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư. Qua đó, đề nghị các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối sẽ triển khai 03 nội dung chính như sau: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt các nội dung tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng bí thư tới tất cả các đảng viên và cán bộ. Thứ hai, các đảng viên trực tiếp dự Hội nghị tiếp tục dành thời gian, công sức nghiên cứu nội dung các chuyên đề được truyền đạt tại Hội nghị, nhất là các đảng viên thuộc các lĩnh vực công tác có liên quan đến nội dung 02 cuốn sách. Thứ ba, tất cả các cán bộ, đảng viên của các cơ quan trực thuộc Đảng ủy Khối cần đẩy mạnh nghiên cứu, vận dung nội dung của cuốn sách vào thực tiễn công tác, chuyên môn; rèn luyện bản lĩnh chính trị, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan đơn vị đoàn kết, thống nhất. Đồng thời xây dựng đường lối đối ngoại Việt Nam ngày càng hiệu quả, phù hợp trong bối cảnh mới.

Phát biểu chỉ đạo sau khi kết thúc Hội nghị, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quán triệt thật nghiêm túc nội dung cuốn sách đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, vận dụng phù hợp vào công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo của các đơn vị.

Nguyễn Thu Trang