Tin về Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

15/10/2015

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động

của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

 

     Ngày 08 tháng 10 năm 2015 Phó Thủ tướng Vũ  Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã ký Quyết định số 159/QĐ-HĐCĐBSBKTTVN ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

     Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm 5 chương, 14 Điều. Theo Quy chế, Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam có chức nămg giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Hội đồng có các nhiệm vụ sau: 1. Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, phương hướng và giải pháp thực hiện việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam;  2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp các bộ ngành triển khai công việc liên quan trong việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam bảo đảm đúng yêu cầu, mục tiêu và tiến độ của Đề án đã được phê duyệt; 3. Chỉ đạo phê duyệt và tổ chức biên soạn nội dung; 4. Huy động các nhà khoa học tham gia biên soạn;  5. Thẩm định kết quả biên soạn;  6. Xuất bản Bách khoa toàn thư Việt Nam; 7. Huy động và sử dụng nguồn kinh phí để triển khai thực hiện;  8. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện biên soạn, định kỳ hằng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ phân công. Quy chế cũng xác định rõ cơ quan giúp việc của Hội đồng: 1. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động Hội đồng, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng. 2. Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam để giúp Hội đồng triển khai thực hiện Đề án. 3. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiêm Chủ nhiệm Đề án quyết định thành lập Hội đồng Biên tập, các Ban biên soạn chuyên ngành, Ban Thư ký, Văn phòng Đề án và các ban chuyên môn khác.

     Quy chế quy định nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng và từng ủy viên Hội đồng.

 

Đinh Ngọc Vượng