Phê duyệt đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

12/08/2014

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2014 phê duyệt Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Mục tiêu và yêu cầu phê duyệt Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam là góp phần nâng cao trình độ dân trí, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước; trở thành công cụ học tập, tra cứu chính thức, chuẩn mực, thiết yếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bách khoa toàn thư Việt Nam phản ánh những tri thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam và thế giới, trong đó chú trọng những tri thức cần thiết đối với Việt Nam; bảo đảm tính khoa học, tính dân tộc, tính hiện đại; bảo đảm tính chuẩn mực và tính hệ thống; quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Danh mục bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm 36 quyển:

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1, từ năm 2014 đến hết năm 2019 biên soạn theo phân quyển. Giai đoạn 2, từ năm 2020 đến hết năm 2023 biên soạn 35 quyển theo ABC và 1 quyển sách dẫn.

Tổ chức chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm Hội đồng Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Ban Chủ nhiệm Chương trình do Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo quyết định thành lập có nhiệm vụ giúp Hội đồng Chỉ đạo điều hành việc biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Chủ nhiệm Chương trình quyết định thành lập các Ban chuyên ngành để biên soạn từng quyển trong bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam, bao gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Thư ký Ban.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

"Toàn văn Quyết định phê duyệt"