Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

19/08/2013

CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ VIỆN TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ VIỆT NAM NHẬN HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

Trong 5 năm qua Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã có 3 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

1. Tháng 10 năm 2008 Đồng chí Phạm Văn Tình nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

2. Tháng 8 năm 2012 đồng chí Đinh Ngọc Vượng (người đứng thứ 4 từ phải sang) nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

3. Tháng 7 năm 2013 Đồng chí Phạm Văn Hảo (trái) nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng