Nghiệm thu nhiệm vụ trọng điểm cấp bộ Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (11/06/2013)

Nghiệm thu nhiệm vụ trọng điểm cấp bộ đề án Biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam

Tổng hợp ý kiến đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (18/04/2013)

Ngày 04 tháng 3 năm 2013 Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Hội thảo.

Tập huấn nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn Từ điển Tuyên Quang (10/04/2013)

Tập huấn nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn Từ điển Tuyên Quang