Giới thiệu về Công đoàn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

28/01/2021

Công đoàn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam được thành lập từ tháng 8 năm 2008. Hiện nay Công đoàn gồm có.

 

Ban chấp hành Công đoàn hiện nay gồm:

 

        - Chủ tịch Công đoàn: 

 

        - Phó chủ tịch Công đoàn: Bùi Thanh Dũng

 

          - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn: Hoàng Thắng

 

        - Các Ủy viên: Lê Thị Hải Chi, Đặng Hoàng Hải