BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2021

19/10/2021
Thực hiện Quyết định số 1302/QĐ-HĐGDQPAN ngày 6.10.2021 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Hai Bà Trưng, ngày 19.10.2021, Ban Chỉ huy quân sự Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN) phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng tổ chức Lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng dành cho đối tượng 4 năm 2021.

     Đến dự có TS Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng Viện TĐH & BKT VN; Đại tá, Thạc sĩ Đào Văn Đệ - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giảng viên; cùng 31 đồng chí là viên chức và người lao động thuộc đối tượng 4 đang công tác tại Viện TĐH & BKH VN.

     Những nội dung mới trong chương trình học tập gồm: đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh gắn với địa phương, cơ quan tổ chức. Những nội dung này đã được Đảng xác định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là những chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược; là kết quả của việc tổng kết sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng về củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân (nhằm thực hiện kế sách giữ nước từ sớm, từ xa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc). Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc (bảo vệ nền hòa bình bền vững của đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa). Tích cực tham gia bảo vệ hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới.

     Bên cạnh đó, trong chuyên đề bổ trợ, giảng viên đã đề cập đến thời sự chính trị, quân sự và tình hình biển, đảo Việt Nam.

     Kết thúc chương trình học tập, viên chức và người lao động của Viện được quán triệt, nâng cao nhận thức về những chủ trương của Đảng, Nhà nước với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Các chuyên đề trong chương trình lớp học đã giới thiệu được những nội dung cơ bản, có thể vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh cơ sở theo từng lĩnh vực công tác của mỗi cá nhân trong Viện.

 

BÙI THỊ TIẾN