Biên soạn Từ điển tiếng Việt (cỡ lớn – giai đoạn 1)

Nội dung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dung lượng từ điển

   Giai đoạn 1 biên soạn khoảng 25.000 mục từ (trong tổng số khoảng 80.000 mục từ của toàn bộ cuốn từ điển).

-  Cấu tạo bảng từ

    Đơn vị được đưa thành mục từ trong từ điển gồm có: từ, một số đơn vị dưới từ có sức sản sinh cao, cụm từ cố định, quán ngữ, thành ngữ, tục ngữ.

- Cấu trúc mục từ

    Gồm tên gọi đầu mục từ và phần giải nghĩa cho mục từ đó của Từ điển tiếng Việt cỡ lớn. Cấu trúc mục từ sẽ được tổ chức một cách chặt chẽ, phong phú và nhất quán, đảm bảo cung cấp lượng thông tin tối đa cho mỗi mục từ. Theo đó, cấu trúc mục từ của Từ điển tiếng Việt cỡ lớn, ở dạng đầy đủ nhất sẽ gồm có các thông tin:

  Ở đầu mục từ: các thông tin về chú giải cách viết, cách đọc, cách nói; thông tin về từ nguyên, về đồng âm, về từ loại, về phong cách, về ngành nghề.

   Ở phần định nghĩa: các thông tin về từ loại và phong cách riêng của từng nghĩa (nếu có), về khả năng kết hợp; thông tin về nghĩa của từ (các nghĩa cùng lời định nghĩa; trong một số trường hợp, cung cấp cả các thông tin bách khoa), thông tin về đồng nghĩa, trái nghĩa.

   Ở phần ví dụ: các thông tin về câu (hoặc đoạn) ví dụ, thông tin về các chú thích cho ví dụ, thông tin về xuất xứ của ví dụ.

   Ở phần cuối mỗi mục định nghĩa, Từ điển cung cấp các thông tin về dạng láy của từ, về các tổ hợp đặc biệt, các thành ngữ, quán ngữ có liên quan đến mục từ.