Một số vấn đề về lý luận và phương pháp luận cơ bản về từ điển và bách khoa thư Việt Nam

Nội dung:

 

 

 

 

Tổng hợp và khái quát hoá tình hình nghiên cứu lý thuyết về các loại hình từ điển và bách khoa thư, vấn đề xác định các loại hình từ điển và bách khoa thư cơ bản, vấn đề xác định đặc trưng cơ bản của từng loại hình từ điển và bách khoa thư Việt Nam. Trên cơ sở các đặc trưng cơ bản, phân biệt các loại từ điển ngữ văn với từ điển thuật ngữ, từ điển chuyên ngành, từ điển bách khoa; phân biệt từ điển bách khoa với bách khoa toàn thư... Tổng kết công tác khảo sát thực tế để nắm được thực trạng công tác nghiên cứu về từ điển, về bách khoa thư, về các loại  từ điển và bách khoa thư hiện có ở Việt Nam, đề xuất các hướng nghiên cứu cần tập trung, các loại từ điển và bách khoa thư cần biên soạn trong từng thời kỳ.

Tổng hợp và khái quát hoá tình hình nghiên cứu lý thuyết các vấn đề thuộc cấu trúc vĩ mô (cấu trúc bảng từ) và cấu trúc vi mô (cấu trúc của phần giải nghĩa - đối với từ điển giải nghĩa, hoặc đối dịch - đối với từ điển đối dịch) của từng loại hình từ điển và bách khoa thư Việt Nam.

Tổng hợp và khái quát hoá tình hình nghiên cứu lý thuyết để xác định các nội dung thuộc phương pháp luận trong việc biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam.

Xây dựng cơ sở lý luận và thực tế cho đề án biên soạn bộ bách khoa toàn thư Việt Nam. Các nội dung cần xác định là loại hình bách khoa toàn thư định biên soạn, yêu cầu biên soạn, phương pháp biên soạn, các chuyên ngành cần biên soạn, dự kiến cấu trúc của bộ bách khoa toàn thư, số tập, thời gian biên soạn, lực lượng biên soạn, dự trù kinh phí...