Một số vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận biên soạn các loại từ điển ở Việt Nam

Nội dung:

Đề tài "Một số vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận biên soạn các loại từ điển ở Việt Nam" nghiên cứu về những vấn đề chung về lý thuyết từ điển học như: sự hình thành, phát triển và thành tựu của ngành từ điển học ở Việt Nam và trên thế giới; hệ thống hóa các quan điểm khác nhau đối với việc phân loại từ điển; đề xuất quan điểm áp dụng đối với Việt Nam; nêu ra những sự khác biệt của các loại hình từ điển trên cơ sở cấu trúc vĩ mô và vi mô, phương pháp biên soạn, phạm vi đề cập, quy mô công trình.... Ngoài ra công trình còn đề cập đến phương pháp biên soạn các loại hình từ điển ở Việt Nam; nghiên cứu các vấn đề như: các phương pháp định nghĩa trong từ điển học; phương pháp dẫn ví dụ trong từ điển; cơ sở lý luận của việc xây dựng cấu trúc của từ điển; vận dụng công nghệ thông tin vào việc biên soạn các loại từ điển. Nghiên cứu về những vấn đề đặt ra đối với công tác nghiên cứu, biên soạn từ điển hiện nay.