Ths.Nguyễn Thị Thu Hảo
Từ điển văn học
ThS Đặng Thị Phượng
các thuật ngữ về giáo dục công dân dành cho học sinh phổ thông