Tên đề tài: “Từ điển bách khoa Phong trào Cần Vương ở Việt Nam”

Nội dung:

 

 

 

 

Tài liệu sách, bài nghiên cứu, luận án, luận văn, bài trên tạp chí, báo chuyên ngành…nghiên cứu, viết, đánh giá về phong trào Cần Vương ở Việt Nam đã có  rất nhiều. Tuy nhiên, chưa hề có tác phẩm nào ở dạng từ điển bách khoa hoặc dạng sách tra cứu về đề tài lịch sử này.

Đề tài này tập trung xây dựng theo một số chủ đề, có thể cung cấp đầy đủ thông tin về Phong trào Cần Vương, qua đó người đọc có thể tra cứu nhanh hoặc theo hệ thống chủ đề về Phong trào này, giúp cho chúng ta có những kiến thức sâu, rộng, cụ thể, dễ tìm hiểu, dễ tra cứu, phù hợp với mọi đối tượng người đọc, phục vụ cho các nhu cầu tra cứu cụ thể, học tập, tham khảo về một giai đoạn lịch sử của Việt Nam.

-  Nội dung của đề tài được trình bày dưới dạng các mục từ của từ điển bách khoa. Cấu trúc theo bảng từ ABC  và phân loại kiến thức chuyên ngành theo chủ đề:

1. Các cuộc khởi nghĩa.

2. Các trận đánh tiêu biểu

3. Hình thức  tác chiến.

4. Tổ chức lực lượng khởi nghĩa..

5. Thủ lĩnh các cuộc khởi nghĩa.

6. Quan chức, tướng lĩnh Pháp và triều đình.

7. Đại bản doanh, căn cứ và địa danh cuộc khởi nghĩa.

8,  Hệ thống văn bản của vua, triều đình, tòa khâm sứ

9. Vũ khí được sử dụng trong cuộc khởi nghĩa

10. Hệ thống đình, đền, chùa thờ tự các thủ lĩnh.

11. Một số truyền thuyết dân gian.

12. Hệ thống thuật ngữ chuyên ngành có liên quan hoặc cần giải thích

13. Kênh hình.