Từ ngữ chỉ màu sắc tiếng Việt

Nội dung:

Nội dung:

Đề tài tổng kết và hệ thống hoá các công trình nghiên cứu đi trước về phạm trù từ ngữ chỉ màu sắc nói chung và phạm trù từ ngữ chỉ màu sắc tiếng Việt nói riêng nhằm đảm bảo tính kế thừa của công trình nghiên cứu. Đề tài cũng phân tích và trình bày những cơ sở lý thuyết căn bản và cần thiết nhằm đưa ra một định hướng học thuật hợp lý cho công trình nghiên cứu.

Dựa trên nền tảng lý thuyết được xây dựng, đề tài tập trung thực hiện những nội dung nghiên cứu sau:

(i) Thống kê một cách toàn diện các từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Việt được người Việt sử dụng hiện nay; các từ ngữ này không được thu thập một cách đơn lẻ mà luôn luôn gắn chặt với ngữ cảnh.

(ii) Dựa trên tư liệu đã có, đề tài tiến hành phạm trù hoá các từ ngữ chỉ màu sắc tiếng Việt theo lí thuyết điển mẫu của ngôn ngữ học tri nhận.

(iii) Dựa trên các học thuyết ngôn ngữ học tri nhận và các thành quả nghiên cứu mới về từ chỉ màu của ngôn ngữ học thế giới, đề tài đặt nhiệm vụ tìm hiểu mối quan hệ hữu cơ giữa hình thức và ngữ nghĩa của các từ ngữ chỉ màu sắc tiếng Việt; mối liên hệ tương tác giữa ngôn ngữ với tư duy thông qua mối quan hệ giữa từ ngữ chỉ màu sắc với những ý nghĩa mà chúng biểu thị, qua đó tìm hiểu sự tri nhận màu sắc của người Việt; ở mức độ nhất định, so sánh đối chiếu hệ thống từ ngữ chỉ màu sắc tiếng Việt với những hệ thống từ ngữ chỉ màu sắc trong các ngôn ngữ khác (tiếng Hán, tiếng Anh,…) nhằm chỉ ra những đặc trưng có liên quan đến sự tri nhận màu sắc trong tư duy và văn hoá của người Việt.