Khảo sát kênh hình trong bộ Từ điển Bách khoa Việt Nam và trong một số Từ điển bách khoa và bách khoa thư khác

Nội dung:

Nội dung:

    Nghiên cứu, khảo sát hình minh họa trong bộ TĐBKVN, các sách bách khoa thư dành cho học sinh để thấy rõ giá trị của hình minh họa.

    Đánh giá một các hệ thống dung lượng, mức độ, tỉ lệ thể hiện giữa kênh chữ (nội dung văn bản) và kênh hình trong bộ Từ điển bách khoa Việt Nam, một số bộ từ điển bách khoa dùng cho học sinh.

    Khảo sát tỉ lệ hình ảnh giữa các ngành trong bộ TĐBKVN 4 tập, tỉ lệ hình giữa một số bộ bách khoa dành cho học sinh ở các lứa tuổi khác nhau, từ đó có cái nhìn tổng quan và xác định được tầm quan trọng của kênh hình trong các loại sách bách khoa, rút kinh nghiệm cho việc chuẩn bị biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam sắp tới.