Các loại hình sách bách khoa trong lịch sử Việt Nam

Nội dung:

 

 

 

 

Nội dung:

- Về mặt lí luận: Nghiên cứu này sẽ đóng góp cho việc chỉ rõ các loại hình sách bách khoa trong lịch sử Việt Nam nói trong mối quan hệ với nước ngoài và chỉ rõ những nét đặc sắc của các loại hình sách này ở Việt Nam.

- Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu chỉ rõ những đặc điểm các loại sách bách khoa  trong lịch sử Việt Nam, điều mà cho đến nay vẫn cần tiếp tục nghiên cứu.    

Do đó đề tài có tính cấp bách cao, giúp cho việc nhận diện các loại sách dạng từ điền và bách khoa trong lịch sử cũng như hiện tại vốn đang rất lộn xộn ở ta.

Đề tài tập trung vào các công việc sau:

1. Khái quát về thời điểm ra đời của loại sách Bách khoa ở phương Tây, phương Đông và Việt Nam.

2. Khái quát về sự phân biệt giữa các sách về Từ điển học và Bách khoa thư học ở phương Tây, phương Đông và Việt Nam.

3. Những loại hình sách Bách khoa chủ yếu trong lịch sử Việt Nam.

4. Loại sách về tiểu loại chí: Đại Nam nhất thống chí, lịch triều hiến chương loại chí, các loại sách địa chí...

5. Loại sách về tiểu loại lục: Thiên nam ngữ lục, Ô châu cận lục, Kiến văn tiểu lục...

6. Loại sách về ngữ: Vân đài loại ngữ.

7. Các loại sách bách khoa thư hiện đại.