Thuật ngữ Phật giáo ở Việt Nam

Nội dung:

Nội dung:

*  Đề tài hướng đến thực hiện một số mục tiêu như sau:

Xuất phát từ nghiên cứu Phật giáo và văn hóa Phật giáo ở Việt Nam sưu tầm các thông tin tư liệu, trình bày theo trật tự nhất định được quy định trong quy tắc biên soạn, hệ thống hóa các thuật ngữ Phật giáo ở Việt Nam. Phục vụ đông đảo bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về văn hóa Phật giáo ở Việt Nam, làm tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy về Phật giáo, về văn hóa Việt Nam.

* Dự kiến đề tài sẽ thực hiện theo những nội dung chính như sau:

Bản thảo khoảng 250 mục từ thuật ngữ văn hóa Phật giáo ở Việt Nam.