Từ điển giáo dục công dân dành cho học sinh phổ thông

Nội dung:

Nội dung:

Đề tài "Từ điển giáo dục công dân dành cho học sinh phổ thông" nghiên cứu về những thuật ngữ giáo dục công dân dành cho học sinh trong trường phổ thông nhằm cung cấp tất cả những tri thức cơ bản nhất mà mỗi công dân phải có được. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành: lịch sử, địa lí, văn học, ngôn ngữ học, v.v. dựa trên những nguyên tắc chung của biên soạn từ điển bách khoa xác định quy trình biên soạn, quy tắc chính tả và thể lệ biên soạn.