Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp biên soạn các loại từ điển bách khoa và bách khoa thư ở Việt Nam

Nội dung:

Nội dung:

 Nghiên cứu lịch sử hình thành, phát triển của các loại bách khoa thư. Trên thực tế, đã hình thành môn các loại từ điển bách khoa Việt Nam học, như một phương hướng liên ngành làm sáng tỏ những vấn đề về lí luận và lịch sử bách khoa thư, về cơ cấu vĩ mô và vi mô của các các loại từ điển bách khoa, kể cả việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng rộng rãi máy tính điện tử, thực hiện việc tự động hoá hoàn toàn hoặc một số khâu trong quá trình biên soạn các loại từ điển bách khoa, từ xây dựng cơ sở dữ liệu đến soạn thảo văn bản, in ấn.

Nghiên cứu các mô hình các loại từ điển bách khoa: Biên soạn theo hình thức mục từ, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ A đến Z; Biên soạn theo hình thức lĩnh vực khoa học, chuyên đề, mục, tiểu mục được cấu trúc, sắp xếp trên cơ sở phân loại khoa học; Mô hình hỗn hợp: nội dung được sắp xếp theo lĩnh vực khoa học, theo chuyên đề; nhưng trong mỗi lĩnh vực khoa học, mỗi chuyên đề, các khái niệm, các chủ đề được biên soạn theo hình thức mục từ và các mục từ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.

Các phương pháp biên soạn các loại từ điển bách khoa Việt Nam theo các loại các loại từ điển bách khoa: các loại từ điển bách khoa Việt Nam tổng hợp (Trình bày và giới thiệu một cách toàn diện các lĩnh vực tri thức của nhân loại và của mỗi quốc gia); các loại từ điển bách khoa Việt Nam chuyên ngành (Trình bày và giới thiệu những tri thức thuộc một chuyên ngành rộng, một chuyên đề hẹp hay một ngành hành chính sự nghiệp. Ví dụ : về quân sự, nông nghiệp, y học, kinh tế… về vũ thuật, nấu ăn… về hải quan, du lịch, vv.) các loại từ điển bách khoa Việt Nam địa phương (loại tổng hợp, giới thiệu những tri thức cơ bản, những tình hình cơ bản về địa lí, lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hoá giáo dục khoa học, dân tộc, phong tục, danh lam thắng cảnh, nhân vật, tài nguyên…của châu lục, một khu vực, một quốc gia, các tỉnh, thành phố, huyện thị, vv. Ngoài các loại từ điển bách khoa Việt Nam địa phương tổng hợp còn có các loại từ điển bách khoa Việt Nam địa phương chuyên ngành, ví dụ : các loại từ điển bách khoa Việt Nam nông nghiệp của một địa phương.)