Một số vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn các loại Từ điển Ngữ văn

Nội dung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài "Một số vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn các loại Từ điển Ngữ văn" nghiên cứu, khảo sát các công trình lý luận và thực tiễn đã có về từ điển ngữ văn. Cụ thể bao gồm: những nghiên cứu tổng quát về từ điển ngữ văn đơn ngữ; các phương pháp biên soạn đối với từ điển ngữ văn; nghiên cứu về một số loại hình từ điển ngữ văn đơn ngữ, song ngữ và đa ngữ. Trên cơ sở đó, đề tài hướng tới việc xây dựng những căn cứ lý luận có tính chất tổng quát về các loại từ điển ngữ văn, xây dựng những định hướng lý luận cho các công trình biên soạn từ điển ngữ văn trong tương lai.