Xây dựng Đề án và cơ sở biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Nội dung:

 

 

 

 

- Nội dung 1: Xây dựng Đề án biên soạn Bộ bách khoa thư Việt Nam: Bản đề án cần nêu lên được sự cần thiết và tính khả thi, nhiệm vụ và yêu cầu chủ yếu, quy mô của Bộ bách khoa thư Việt Nam, phương thức biên soạn, thời gian và tiến độ biên soạn, tổ chức biên soạn, dự kiến kinh phí cho toàn bộ Đề án, v.v.. Bản đề án cũng sẽ xây dựng thử bảng từ của một số vần của Bách khoa thư Việt Nam

- Nội dung 2: Tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc về triển khai biên soạn Bách khoa thư Việt Nam trên cơ sở thảo luận Đề án Biên soạn Bách khoa thư Việt Nam. Hội thảo được tổ chức tại hai địa điểm: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung 3: Tổ chức tham quan để học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm sự hợp tác với một số nước có nền bách khoa thư phát triển.  Trước mắt tổ chức một đoàn khảo sát về thực tiễn biên soạn bách khoa toàn thư ở Mỹ.

- Nội dung 4: Xây dựng đơn giá chi tiêu cho các hoạt động biên soạn Bách khoa thư Việt Nam. Để xây dựng đơn giá chi tiêu, cần tiến hành các hoạt động khảo sát để nắm được các công đoạn biên soạn, chi phí cần thiết đầu tư cho mỗi công đoạn, mỗi loại hình công việc. Trên cơ sở đó, đưa ra được đơn giá chi tiêu cần thiết cho mỗi loại hình công việc của bách khoa thư (trong sự so sánh, cân đối với các loại hình từ điển khác).