Biên soạn Từ điển tiếng Việt (cỡ trung)

Nội dung:

 

 

 

 

- Hoàn thành bản thảo từ điển tiếng Việt khoảng 60000 mục từ với các nội dung:

Rà soát lại, sửa chữa, bổ sung thông tin cho khoảng 35.000 mục từ đã có của bản thảo Từ điển tiếng Việt trước đó.

Biên soạn bổ sung khoảng 25.000 mục từ.

Bổ sung thông tin về nguồn cho các đơn vị gốc Âu – Mĩ;

Bổ sung thông tin về các đơn vị gốc Hán – Việt:

Bổ sung thông tin về đồng nghĩa, trái nghĩa;

Bổ sung ví dụ trong truyện Kiều, ca dao, tục ngữ.