Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Sửa chữa và bổ sung Đại từ điển Việt - Nga" (giai đoạn II)

Nội dung:

Đại từ điển Việt - Nga là một Công trình Thế kỉ được thực hiện theo Kế hoạch hợp tác khoa học giữa hai Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (trước đây) và Liên Bang Nga (sau này) với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử ngành Từ điển học Việt Nam và Nga ra đời một đại từ điển song ngữ hai tập bao gồm hầu hết vốn từ cơ bản của tiếng Việt và tiếng Nga văn hóa hiện đại. Trong Đại từ điển Việt - Nga thể hiện sự tổng hòa hai truyền thống khoa học khác nhau, hai cách tiếp cận và kiến giải khác nhau về những hiện tượng tiềm ẩn đa dạng trong tiếng Việt. Đây là một từ điển song ngữ kiểu mới đáp ứng các yêu cầu của ngành từ điển học thế giới hiện đại, một mặt, mang tính chất hàn lâm khoa học nhờ đặc trưng miêu tả ngữ nghĩa kĩ lưỡng và sâu sắc kho từ vựng phong phú của tiếng Việt, mặt khác, là một từ điển mang tính ứng dụng tích cực. Với tư cách là một từ điển song ngữ hiện đại, từ điển đã đảm nhiệm hai chức năng cơ bản: chức năng tra cứu như một cẩm nang và chức năng dạy học như một sách giáo khoa. Đồng thời Đại từ điển Việt - Nga cũng tập hợp một số nét đặc trưng của nhiều loại từ điển khác nhau như: từ điển bách khoa, từ điển tường giải, từ điển ngôn ngữ - đất nước học, từ điển thành ngữ, từ điển từ nguyên học, từ điển thuật ngữ, v.v.. được phản ánh trong việc xây dựng cấu trúc vĩ mô - bảng từ, và miêu tả cấu trúc vi mô - mục từ của từ điển. Từ điển song ngữ như một công trình đối chiếu ngữ nghĩa là sự tổng hợp những kết quả đối ngôn ngữ học, là công trình ứng dụng những thành quả đã đạt được về lí thuyết.

Đề tài đã sửa chữa, bổ sung và hoàn chỉnh Bảng từ của Đại từ điển Việt - Nga, kiểm tra để loại bỏ những mục từ không cần thiết hoặc bổ sung thêm những mục từ còn thiếu; sắp xếp, xử lí lại các mục từ theo cho đúng với tính chất của cuốn Từ điển trên cơ sở giải quyết hợp lí những vấn đề về mục từ giữa hai ngôn ngữ Nga - Việt.