93-33-06
PGS.TS Đinh Ngọc Vượng
Lý luận và phương pháp luận biên soạn bách thư Việt Nam
CT 09-33-04
TS. Nguyễn Thị Thanh Nga
Nghiên cứu về những vấn đề lý luận chung về từ điển ngữ văn đơn ngữ, một số vấn đề lý luận về từ điển ngữ văn Việt Nam song ngữ và đa ngữ
PGS.TS Phạm Hùng Việt
Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
PGS.TS Phạm Hùng Việt
Biên soạn từ điển
PGS.TS Phạm Hùng Việt
Biên soạn từ điển
CT 09-33-01
PGS.TS Phạm Hùng Việt
Lí luận và phương pháp luận biên soạn từ điển và bách khoa thư
CT07
GS.TSKH Lý Toàn Thắng
Hoàn thiện công việc sửa chữa, hoàn chỉnh nâng cao chất lượng bản thảo 03 tập II, II, IV của Đại từ điển Việt - Nga
B08
GS.TSKH Lý Toàn Thắng
Chọn lựa xây dựng bảng từ khoảng 10.000 đầu mục từ bằng tiếng Việt từ các sách báo chuyên ngành và phối hợp với các phía bạn chuyển dịch sang tiếng Lào
09-33-07
PGS.TS Phạm Văn Tình
Lí luận và phương pháp luận của Từ điển học trong việc nghiên cứu và biên soạn Bách khoa thư ở thế giới và Việt Nam
CT 09 - 33 - 05
PGS.TS Lại Văn Hùng
Nghiên cứu về những vấn đề chung về lý thuyết của từ điển học, phương pháp biên soạn các loại hình từ điển ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với công tác nghiên cứu, biên soạn từ điển hiện nay.