Biên soạn Từ điển thuật ngữ Khoa học tự nhiên và Công nghệ Anh - Việt

Nội dung:

Biên soạn Từ điển Thuật ngữ khoa học Tự nhiên và công nghệ Anh - Việt nhằm cung cấp công cụ thiết yếu cho việc tra cứu, chuyển dịch các thuật ngữ khoa học tự nhiên và công nghệ. Đề tài góp phần quan trọng vào việc quy chuẩn các thuật ngữ khoa học tự nhiên và công nghệ, đồng thời phổ cập các thuật ngữ khoa học đó vào đời sống xã hội, các lĩnh vực giáo dục, học thuật, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng.

Sản phẩm của đề tài là bản thảo gồm khoảng 50.000 mục từ thuật ngữ đối chiếu Anh - Việt của các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ.