Biên soạn Từ điển pháp luật phổ thông

Nội dung:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Đây là đề tài có tầm quan trọng đặc biệt là công cụ tra cứu tin cậy, trang bị kiến thức pháp luật cho tất cả mọi người có trình độ từ trung học phổ thông trở lên.

- Đề tài góp phần quan trọng vào việc chuẩn hoá các thuật ngữ khoa học, đồng thời phổ cập các thuật ngữ khoa học đó vào đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực pháp luật.

Cuốn Từ điển thuật ngữ pháp luật phổ thông gồm khoảng 2500 mục từ của tất cả các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Luật Hiến pháp

Luật Nhà nước

Luật hành chính

Luật dân sự và Tố tụng dân sự

Luật hình sự và tố tụng hình sự

Luật hôn nhân và gia đình

Luật đất đai

Luật lao động

Luật phòng chống bạo lực gia đình

Luật môi trường

Luật giáo dục

Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân

Luật giao thông

Luật kinh doanh

Luật thương mại quốc tế

Tư pháp quốc tế

Công pháp quốc tế