Biên soạn Từ điển thuật ngữ Khoa học Xã hội Anh - Việt

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến hành biên soạn Từ điển thuật ngữ Khoa học Xã hội Anh - Việt. Trong giai đoạn 1 đề tài tiến hành thu thập  thuật ngữ tiếng Anh các ngành Khoa học Xã hội. Trên cơ sở đó tiến hành biên soạn thử 10.000 mục từ. Kết thúc giai đoạn thứ nhất đề tài đã nghiệm thu cấp Bộ ngày 14 - 1 - 2012, kết quả đạt. Hiện nay đề tài tiếp tục giai đoạn hai (2013 - 2015) tiến hành biên soạn 50,000 mục từ.

Các tin khác