PGS.TS Lại Văn Hùng
Thuật ngữ Khoa học tự nhiên và công nghệ
PGS.TS Đinh Ngọc Vượng
Biên soạn Từ điển chuyên ngành
PGS.TS Phạm Hùng Việt
Biên soạn từ điển
PGS.TS Hà Quang Năng
Từ điển thuật ngữ đổi chiều
PGS.TS Tạ Văn Thông
Từ điển học, Bách khoa thư học