Thực trạng của thuật ngữ một số ngành Khoa học Xã hội hiện nay (Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán)

Nội dung:

 

 

 

 

Nội dung:

  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Thực trạng của thuật ngữ một số ngành Khoa học Xã hội hiện nay (Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán)

nhằm  khảo sát, đánh giá  sự phát triển cũng như những mặt mạnh và hạn chế của thuật ngữ Khoa học Xã hội của nhóm ngành: Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng- Chứng khoán ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp để điển chế và chuẩn hóa thuật ngữ các ngành đó. Nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài bao gồm: Xác định các nguồn tài liệu để thu thập thuật ngữ; thống kê các thuật ngữ có trong các tài liệu đó làm tư liệu nghiên cứu; xử lý hệ thống thuật ngữ đã được thu thập: xác định số lượng và tỷ lệ phần trăm các thuật ngữ đáp ứng yêu cầu và các thuật ngữ không đáp ứng các yêu cầu của một thuật ngữ về hình thức cấu tạo và nội dung ngữ nghĩa; đánh giá thực trạng hệ thống thuật ngữ của các ngành nêu trên: về phương thức cấu tạo và về phương diện chuẩn hóa. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn hóa hệ thống thuật ngữ của các ngành nêu trên.