Khảo sát mục từ Ngành khoa học tự nhiên trong bộ Từ điển Bách khoa Việt Nam (4 tập)

Nội dung:

Nội dung:

*  Đề tài hướng đến thực hiện một số mục tiêu như sau:

Khảo sát số lượng mục từ về các chuyên ngành khoa học tự nhiên trong bộ sách Từ điển Bách khoa Việt Nam (TĐBKVN) nhằm làm rõ tỉ lệ giữa ngành khoa học tự nhiên với các ngành khoa học khác.

            Khảo sát các khâu cơ bản trong việc biên soạn TĐBKVN với các vấn đề cụ thể như thiết kế tổng thể, các bộ phận cấu thành, quy trình biên soạn TĐBKVN trong các mục từ về khoa học tự nhiên, v.v.

            Khảo sát cấu trúc vĩ mô và vi mô của các mục từ ngành khoa học tự nhiên trong bộ TĐBKVN, những cách thức biên soạn mục từ cho các dạng mục từ đã được định hình, như mục từ đơn nguyên, mục từ khái niệm hoàn chỉnh, kết cấu mục từ và đặt tiêu đề cho mục từ, vv.

* Dự kiến đề tài sẽ thực hiện theo những nội dung chính như sau:

Giới thiệu chung về bộ Từ điển bách khoa Việt Nam (4 tập) và các mục từ chuyên ngành Khoa học tự nhiên

Khảo sát thực trạng các mục từ thuộc các ngành Khoa học tự nhiên trong bộ Từ điển bách khoa Việt Nam (4 tập)

Nhận xét và đề xuất về bộ Từ điển bách khoa Việt Nam (4 tập).