Biên soạn Từ điển sông hồ Việt Nam

Nội dung:

Nội dung:

Đề tài hướng tới thực hiện các nội dung khoa học chính như sau:

- Xác định cấu trúc vĩ mô và vi mô của Từ điển;

- Xác định nội dung thông tin của mục từ;

- Nêu ra tiêu chí biên soạn mục từ.

Dung lượng từ điển:

Bản thảo cuốn sách giai đoạn 1 dự kiến có khoảng 150 mục từ về sông hồ Việt Nam với 125 trang bản thảo cỡ A4, co chữ 14. Việc lựa chọn các mục từ cũng như cấu trúc mục từ dựa vào các tiêu chí nhất định sẽ được nêu trong quá trình tổ chức biên soạn bản thảo, đảm bảo tính khoa học, chính xác.