Sổ tay từ mới tiếng Việt giai đoạn 2000 – 2010

Nội dung:

Nội dung

Biên soạn Sổ tay từ mới tiếng Việt giai đoạn 2000 - 2010 nhằm tìm kiếm và lưu giữ các đơn vị từ vựng mới xuất hiện trong tiếng Việt đồng thời góp phần xác định cũng như định hướng các khuynh hướng phát triển từ vựng, chuẩn hoá và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong giai đoạn hiện nay.

Nhiệm vụ hàng đầu của Sổ tay từ mới tiếng Việt giai đoạn 2000 – 2010 là phát hiện và miêu tả từ ngữ mới, nghĩa mới xuất hiện trên sách, báo xuất bản trên cả nước.

Cấu trúc mục từ (gồm mục từ và phần giải nghĩa cho mục từ đó) của Sổ tay từ mới tiếng Việt sẽ được tổ chức một cách chặt chẽ, phong phú và nhất quán, đảm bảo cung cấp lượng thông tin tối đa cho mỗi mục từ. Theo đó, cấu trúc mục từ của Sổ tay từ mới tiếng Việt, ở dạng đầy đủ nhất sẽ gồm có các thông tin:

Từ đầu mục: các thông tin về chú giải cách viết, cách đọc (trong trường hợp cần thiết), thông tin về nguồn gốc (nếu là từ vay mượn), về từ loại, chú giải về phạm vi sử dụng, khả năng kết hợp (nếu cần)

Lời định nghĩa: giải thích nghĩa của từ một cách chi tiết và cụ thể.

 Ví dụ: mỗi nghĩa thường đưa từ hai đến bốn ví dụ, trong đó có ít nhất hai ví dụ trích nguyên văn. Các ví dụ trích nguyên văn được đặt trong dấu “” và xuất xứ của ví dụ được đặt trong dấu ngoặc vuông nhằm phân biệt với các ví dụ do người biên soạn đặt.