Mô hình Tổ chức

12/01/2013
Cơ cấu tổ chức của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

LÃNH ĐẠO VIỆN

 

- Viện trưởng: PGS.TS. Vũ Ngọc Hà

 

- Phó Viện trưởng: TS. Bùi Thị Ngọc Anh

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

Đang cập nhật

 

Các Ủy viên Hội đồng:
 

Đang cập nhật

 

TẠP CHÍ TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ

 

- Tổng Biên tập: PGS.TS Vũ Ngọc Hà

 

- Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Huy Bỉnh

 

Phòng Biên tập trị sự
 

-  Phó Trưởng phòng: TS. Trần Văn Trọng
 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
 

Phòng Thư ký biên tập Khoa học xã hội và nhân văn
 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

 

- Phó Trưởng phòng: Ths. Hoàng Thị Thêm

 

Phòng Thư ký biên tập Văn hoá Nghệ thuật

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Như Trang

 

Phòng Thư ký biên tập Khoa học  tự nhiên và công nghệ

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Trà My

 

Phòng Từ điển bách khoa

 

Đang cập nhật

 

Phòng Từ điển chuyên ngành và thuật ngữ

 

- Trưởng phòng: TS. Quách Thị Gấm

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Hải Chi

 

Phòng Từ điển ngữ văn

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu Hảo
 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Huyền

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, NGHIỆP VỤ

 

Phòng Tổ chức - Hành chính

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thủy Hồng

 

- Phó Trưởng phòng: ThS. Hoàng Hoa Mai

 

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

 

- Phó trưởng phòng: ThS. Lại Thị Tố Quyên

 

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin và Thư Viện

 

- Trưởng phòng: ThS. Đặng Hoàng Hải

 

- Sơ đồ Viện: