Giới thiệu chung

15/04/2013

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)được thành lập theo Nghị định số 53/2008/NĐ-CP của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 22-4-2008. Việc thành lập Viện được thể hiện cụ thể trong quyết định số 825/QĐ-KHXH, ký ngày 31-7-2008 của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam”.  Sau gần 10 năm hoạt động, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận thấy cần chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản nên đã ra Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ký ngày 16 tháng 01 năm 2018. Quyết định này vẫn khẳng định Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam “có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận Từ điển học và Bách khoa thư, tổ chức biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, từ điển bách khoa, từ điển chuyên ngành và thuật ngữ, từ điển đa ngữ, các loại từ điển tiếng Việt và từ điển ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; thực hiện tư vấn và đào tạo về từ điển học và bách khoa thư; tham gia phát triển nguồn nhân lực của cả nước”.

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 36 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:       + 84 - (24) 39719068 

Fax:                (024) 39728473

Website:          http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam