Chức năng - Nhiệm vụ

15/04/2013
Theo Quyết định số 60/QĐ-KHXH về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký ngày 16 tháng 1 năm 2018, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam có các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Vị trí và chức năng   

 

1. Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận về Từ điển học và Bách khoa toàn thư học; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tổ chức biên soạn từ điển học và bách khoa thư; tư vấn khoa học và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực về từ điển học và bách khoa toàn thư.

 

2. Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định pháp luật.

 

3. Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Vietnam Institute of Lexicography and Encyclopedia, viết tắt là: VIOLE.   

 

Nhiệm vụ và quyền hạn   

 

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của xã hội Việt Nam từ góc độ từ điển học, bách khoa thư và bách khoa toàn thư góp phần làm sáng rõ những vấn đề liên quan đến lý luận, phương pháp luận nghiên cứu khoa học Từ điển học, Bách khoa thư học trong quá trình phát triển ở Việt Nam.

 

3. Biên soạn và tổ chức biên soạn Bách khoa toàn thư, Từ điển bách khoa Việt Nam, Từ điển chuyên ngành và thuật ngữ, Từ điển đơn ngữ và đa ngữ, và từ điển ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam.

 

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về chuyên ngành Từ điển học và Bách khoa thư học; tham gia đào tạo sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

 

5. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

6. Tổ chức và đảm bảo hoạt động hệ thống cộng tác viên là các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ.

 

7. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

 

8. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan, các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học và các nhà khoa học; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

9. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học, các kiến thức khoa học liên quan đến từ điển học và bách khoa thư Việt Nam.

 

10. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; tài chính, tài sản của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

 

 

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam