HỘI THẢO KHOA HỌC BÌNH ĐỊNH VỚI CHỮ QUỐC NGỮ

UBND tỉnh Bình Định, Hội Sử học Việt Nam, Viện Sử học, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Hội Ngôn ngữ học TP Hồ Chí Minh... phối hợp tổ chứ

Bình Định với chữ Quốc ngữ

Hội thảo

Hội thảo khoa học

21/07/2016 - 21/07/2016

TP Quy Nhơn (Bình Định)

Nội dung:

 Trong 1 ngày làm việc khẩn trương, Hội thảo đã nghe Báo cáo Đề dẫn (do PGS TS Nguyễn Công Đức trình bày) cùng các tham luận và ý kiến của các nhà Sử học, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Kinh tế học... và các Linh mục tại các giáo xứ Bình Định (và các nơi khác). Lần lượt trình bày là: Dương Trung Quốc, Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Thanh Hảo, Nguyễn Thanh Quang, Linh mục Joan Võ Đình Đệ, Hoàng Chương, Hoàng Quốc Hải, Trần Hồng Lưu, Trương Sĩ Hùng, Đinh Bá Hòa, Châu Yên Loan, Nguyễn Xuân Nhân, Nguyễn Thế Khoa, Lý Toàn Thắng, Phạm Như Thơm, Phạm Văn Hảo, Đặng Vương Hưng, Linh mục Pétrus Paulus Nguyễn Thành Thống, Hà Quốc Anh (Việt kiều từ Mĩ), Nguyễn Ngọc Sơn, Phạm Văn Tình...

 PHẠM VĂN