Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

ĐẤT HÒN LỚN

 đất chủ yếu gồm những hòn hoặc mảnh có kích thước lớn hơn 2 mm. Phân biệt: sỏi khi khối lượng các hòn có kích thước lớn hơn 2 mm chiếm trên 50% (khi các hòn có góc cạnh chiếm ưu thế, gọi là sạn); cuội khi khối lượng các hòn có kích thước lớn hơn 10 mm chiếm trên 50% (khi các hòn có góc cạnh chiếm ưu thế, gọi là dăm); tảng tròn và tảng góc khi khối lượng các hòn có kích thước lớn hơn 200 mm chiếm trên 50%.