Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẤP THỤ ÁNH SÁNG

hiện tượng ánh sáng giảm cường độ khi đi qua một môi trường nào đó, do tương tác của nó với các hạt hay các hệ nguyên tử của môi trường. HTAS làm môi trường nóng lên, đưa các hạt hay các hệ nguyên tử lên các trạng thái kích thích, gây ra các phản ứng quang hoá hoặc gây ra hiện tượng tán xạ, vv. Với đa số môi trường, quá trình HTAS được mô tả bằng định luật Lambe - Bêơ.