Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀM SÓNG

hàm phức có bình phương khả tích và là phần tử của không gian Hinbe. HS dùng trong cơ học lượng tử để mô tả trạng thái của hệ vi mô, cũng như cho phép xác định giá trị của các đại lượng vật lí đặc trưng của hệ. HS là nghiệm của một phương trình vi phân riêng - phương trình cơ bản của cơ học lượng tử [phương trình Sruêđingơ (Schrödinger), phương trình Đirăc, vv.]; bình phương giá trị tuyệt đối của HS của hạt ở một điểm cho ta xác suất để tìm được hạt tại điểm ấy.