Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TINH NGUYÊN HỌC

ngành thiên văn nghiên cứu quá trình phát sinh và phát triển của các thiên thể và các hệ thiên thể (các hành tinh, các vệ tinh, Mặt Trời, các sao...). Các giả thuyết đầu tiên có một số cơ sở khoa học được nêu lên ở thế kỉ 18 như các giả thuyết của Kantơ (E. Kant), Laplaxơ (P. S. Laplace), vv. Trong thế kỉ 20, có các giả thuyết của Jin (J. H. Jeans; 1877 - 1946; nhà vật lí Anh), của Smit (O. Ju. Schmidt; 1891 - 1956; nhà khoa học Liên Xô) về sự hình thành Hệ Mặt Trời. Nhà bác học Liên Xô Ambacxumian (V. A. Ambarcumjan) đã đưa ra lí thuyết về sự tồn tại và phân chia các hệ sao liên kết, mà theo lí thuyết này các quá trình tạo thành sao trong Thiên Hà còn tiếp tục cho tới ngày nay. TNH gần đây phát triển mạnh, đề cập đến các vấn đề không những của sự tiến hoá của các sao, hệ sao mà còn của cả Thiên Hà, Đại Thiên Hà. Xt. Thiên văn học; Thiên Hà.