Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÊRA

kí hiệu T, tiếp đầu ngữ ghép với tên đơn vị để chỉ bội thập phân bằng 1012, vd. 1TeV = 1012eV.