Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÂM KÍCH HOẠT

1.Trong động hoá học, TKH là những sản phẩm trung gian có khả năng phản ứng đặc biệt mạnh, vd. các gốc tự do chưa bão hoà về mặt hoá học trong các phản ứng dây chuyền.

2. Trong xúc tác dị thể, TKH là những vùng trên bề mặt chất xúc tác rắn ở đó xảy ra sự hấp thụ hoặc các phản ứng xúc tác, cụ thể là những chỗ không đồng đều về hình học của tinh thể hoặc các vi tạp chất.