Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ THẨM TỪ

(cg. độ từ thẩm) của vật chất hay môi trường (kí hiệu: μ), biểu thị mối tương quan giữa cảm ứng từ B và cường độ H của từ trường ở trong chất (môi trường): (trong hệ đơn vị SI). Trong đó μ0 là hằng số từ. ĐTT liên hệ với độ cảm từ bằng biểu thức: μ = 1 + χ, với χ là độ cảm từ (trong hệ SI). Hằng số từ μ0 có khi còn gọi là ĐTT của chân không.