Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ PHẨM CHẤT của hệ dao động

đặc trưng cho tính chất cộng hưởng của hệ, cho biết biên độ của dao động cưỡng bức trong hệ khi cộng hưởng gấp bao nhiêu lần biên độ khi không có cộng hưởng. ĐPC của hệ càng cao thì sự tiêu hao năng lượng trong một chu kì càng ít. ĐPC của khung dao động gồm điện trở R, tụ điện C và tự cảm L tính theo công thức:

Xt. Cộng hưởng; Dao động cưỡng bức.