Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ CHÓI

đại lượng đặc trưng cho khả năng bức xạ của nguồn sáng. Nhiệt độ nguồn càng cao, ĐC càng lớn. ĐC của một mặt bức xạ theo phương Ox có trị số bằng công suất bức xạ mà một đơn vị diện tích của mặt ấy phát ra trong một đơn vị góc khối (sterađian, kí hiệu sr) bao quanh phương Ox. ĐC trong hệ SI bằng 1 W/(m2.sr).