Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ CẢM TỪ của vật chất hay môi trường

(kí hiệu: χ), là đại lượng biểu thị mối quan hệ giữa độ từ hoá M của chất và cường độ từ trường H tác động gây từ hoá, M = χH. Đại lượng , gọi là độ cảm từ vi phân, cũng thường được sử dụng.