Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐOẠN NHIỆT

 x. Quá trình đoạn nhiệt; Quá trình nhiệt động.