Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƠBAI (NHIỆT ĐỘ)

nhiệt độ đặc trưng cho mỗi chất (thường là chất kết tinh), ở dưới nhiệt độ đó các hiệu ứng lượng tử bắt đầu có tác dụng. Vd. nhiệt độ Đ của đồng là 339 K.