Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIN

 đơn vị lực trong hệ đơn vị CGS; kí hiệu đin; 1 đin = 1 gcm/s2 = 10– 5 N = 1,02.10– 6 kgl.